سرعت پاسخگویی به درخواست‌های الکترونیکی شهروندی

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۴ کد هدف خرد ۳-۳ هدف خرد ارتقا بهره‌وری سرمایه فرآیندی و اطلاعاتی شهرداری اصفهان تعریف و مفهوم شاخص این شاخص بیانگر سرعت پاسخگویی به درخواست‌های ثبت شده شهروندان بر اساس متوسط زمان تعریف شده برای هر خدمت می باشد. متولی شاخص معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه […]

میزان رضایت شهروندان از خدمات الکترونیکی

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۳ کد هدف خرد ۳-۳ هدف خرد ارتقا بهره‌وری سرمایه فرآیندی و اطلاعاتی شهرداری اصفهان تعریف و مفهوم شاخص این شاخص بر اساس نتایج نظرسنجی شهروندان از دریافت خدمات الکترونیک تنظیم می گردد. متولی شاخص معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی فرمول شاخص نمره رضایت شهروندان از […]

درصد خدمات غیرحضوری

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲ کد هدف خرد ۳-۳ هدف خرد ارتقا بهره‌وری سرمایه فرآیندی و اطلاعاتی شهرداری اصفهان تعریف و مفهوم شاخص این شاخص میزان ارائه الکترونیکی خدمات به کلیه خدمات شهروندی است. متولی شاخص معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی فرمول شاخص تعداد خدمات ارایه شده به صورت الکترونیکی […]

درصد مکانیزه‌سازی نظام جامع آماری در قالب سامانه سیما

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱ کد هدف خرد ۳-۳ هدف خرد ارتقا بهره‌وری سرمایه فرآیندی و اطلاعاتی شهرداری اصفهان تعریف و مفهوم شاخص این شاخص میزان تأمین مکانیزه و سیستمی داده‌ها و اطلاعات در شهرداری را پایش و کنترل می‌نماید. متولی شاخص معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی فرمول شاخص نسبت […]