میزان هزینه انرژی به نسبت مساحت

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۳ کد هدف خرد ۳-۲ هدف خرد افزایش بهره‌وری هزینه‌های نت و انرژی در چرخه عمر دارایی‌ها با حفظ کیفیت خدمات تعریف و مفهوم شاخص در این شاخص میزان انرژی برق مصرفی سالیانه ساختمان بر واحد زیربنای مفید ساختمان تعریف می‌شود که مقدار آن با واحد kWh/m2/yr […]

درصد پوشش کل دارایی‌ها

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲ کد هدف خرد ۳-۲ هدف خرد افزایش بهره‌وری هزینه‌های نت و انرژی در چرخه عمر دارایی‌ها با حفظ کیفیت خدمات تعریف و مفهوم شاخص تعیین لیست کامل دارایی های تحت پوشش نگهداری و تعمیرات همراه با مشخصات فنی و ظرفیت‌های اجرایی چنانچه موارد فوق به درستی […]

فواصل بین دو خرابی برای هر کدام از گروه دارایی‌های خاص (MTBF)

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱ کد هدف خرد ۳-۲ هدف خرد افزایش بهره‌وری هزینه‌های نت و انرژی در چرخه عمر دارایی‌ها با حفظ کیفیت خدمات تعریف و مفهوم شاخص متوسط زمان بین خرابی‌ها یا Mean Time Between Failure (MTBF)، اندازه‌گیری میزان قابل‌اعتماد بودن قطعه، تجهیز یا دارایی است که زمان بین […]