میزان رضایت شغلی

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱ کد هدف خرد ۳-۱ هدف خرد ارتقا بهره‌وری سرمایه انسانی شهرداری اصفهان تعریف و مفهوم شاخص این شاخص بیانگر رضایت شغلی تمامی کارکنان شهرداری اصفهان اعم از پرسنل معاونت‌ها، مناطق و سازمان‌های وابسته می‌باشد. متولی شاخص معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی فرمول شاخص از سوالات […]