درصد استقرار نظام پایه آمار مربوط به گردشگران شهر اصفهان

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۳ کد هدف خرد ۲-۴ هدف خرد برنامه‌ریزی و استقرار ساختار دایمی گردشگری به همراه زیرساخت‌های مرتبط با آن تعریف و مفهوم شاخص یکی از زیرساخت های اساسی مورد نیاز به منظور مدیریت گردشگر وجود آمارهای مناسب از کلیه مباحث مرتبط به گردشگران است لذا لازم است […]

درصد استقرار ساختار دایمی گردشگری

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲ کد هدف خرد ۲-۴ هدف خرد برنامه‌ریزی و استقرار ساختار دایمی گردشگری به همراه زیرساخت های مرتبط با آن تعریف و مفهوم شاخص یکی از زیرساخت‌های اساسی در زمینه گردشگری وجود سازمانی است تا بتواند مدیریت مقصد را عهده دار باشد. این شاخص رسیدن به این […]