سرانه هزینه هر خانوار در مدت اقامت در اصفهان

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱ کد هدف خرد ۲-۳ هدف خرد افزایش تصدی‌گری بخش خصوصی در مدیریت گردشگری انبوه تعریف و مفهوم شاخص باتوجه به اینکه گردشگری انبوه می تواند آسیب هایی به شهر و بویژه بخش خصوصی وارد کند این شاخص به منظور مدیریت این آسیب ها در نظر گرفته […]