درصد پیشرفت بازآفرینی محورهای گردشگری

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱۵ کد هدف خرد ۲-۲ هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع تعریف و مفهوم شاخص یکی از جاذبه‌های در نظر گرفته شده در زمینه گردشگری بحث بازآفرینی محورهای تاریخی است که خود در جذب گردشگر می تواند موثر باشد زیرا […]

درصد پیشرفت در پروژه‌های زیرساختی

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱۴ کد هدف خرد ۲-۲ هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع تعریف و مفهوم شاخص یکی از عناصر اصلی که می تواند در استقبال از جاذبه هاورویدادها کمک کند زیرساخت‌های شهری از قبیل: حمل و نقل، خدمات شهری، اینترنت و […]

طول پیاده‌راه‌سازی (کریدورهای سبز) حاشیه مادی و انهار

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱۳ کد هدف خرد ۲-۲ هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع تعریف و مفهوم شاخص کریدورهای سبز، مجموعه ای از المان‌ها و کاربری‌های سبز است که یک کارکرد اکولوژیک ایجاد می نماید. در این شاخص طول پیاده راه‌های حاشیه مادی […]

تعداد نقاط رفع انسداد مادی و انهار

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱۲ کد هدف خرد ۲-۲ هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع تعریف و مفهوم شاخص تعداد نقاط مادی ها و انهار که در حال حاضر به دلایل مختلف مسدود می باشد در این شاخص مد نظر قرار می گیرد. متولی […]

میزان دسترسی (سطح پوشش) به فضای سبز تفرجگاهی

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱۱ کد هدف خرد ۲-۲ هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع تعریف و مفهوم شاخص این شاخص نشان می‌دهد چند درصد شهروندان در فاصله بهینه ۶۰۰ متری محل زندگی خود به فضای سبز تفرجگاهی دسترسی دارند متولی شاخص معاونت برنامه […]

توزیع متوازن فضای سبز تفرجگاهی

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱۰ کد هدف خرد ۲-۲ هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌کند که هر نفر جمعیت چند متر باید طی کند تا به نزدیکترین پارک (فضای سبز تفرجگاهی) برسد. متولی شاخص معاونت برنامه […]

سرانه فضای سبز تفرجگاهی

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۹ کد هدف خرد ۲-۲ هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌کند که شهرداری چگونه با وجود کم و کاستی‌های منابع آب، توسعه فضای سبز را با رویکرد تفرجگاهی متوقف نمی‌سازد. متولی شاخص […]

سهم سرمایه جذب شده از سوی بخش خصوصی در برگزاری رویداد/جاذبه از کل سرمایه مورد نیاز

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۸ کد هدف خرد ۲-۲ هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع تعریف و مفهوم شاخص باتوجه به اینکه برگزاری رویدادها توسط بخش خصوصی می تواند به جذابیت رویداد کمک شایانی کند، شهرداری اصفهان در تلاش است کیفیت رویدادها را از […]

تعداد رویدادهای شبانه در فضاهای باز

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۷ کد هدف خرد ۲-۲ هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع تعریف و مفهوم شاخص یکی از عناصری که می‌تواند در نشاط شهروندان کمک کند ایجاد رویدادهای شبانه است که خود به پویایی و نشاط شهری کمک می کند. این […]

تعداد رویدادهای برگزار شده در نقاط منتخب شهر

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۶ کد هدف خرد ۲-۲ هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع تعریف و مفهوم شاخص هدف ازتدوین این شاخص افزایش نشاط، شادمانی و ایجاد پویایی در شهر است. برای اینکار باید جاذبه‌ها و رویدادهای متنوعی خلق کرد. در این شاخص […]

تعداد بازدیدکنندگان از جاذبه‌ها

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۵ کد هدف خرد ۲-۲ هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع تعریف و مفهوم شاخص این شاخص کمک می کند تا مشخص شود کدامیک از جاذبه ها می تواند به سرزندگی و شادابی شهر کمک کند. متولی شاخص سازمان فرهنگی، […]