تعداد بازدیدهای کاربران غیر محلی از سایت‌ها و اپ‌های مرتبط با معرفی شهر اصفهان

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۳ کد هدف خرد ۲-۱ هدف خرد تقویت بازاریابی صنایع‌دستی و محصولات هنری تعریف و مفهوم شاخص باتوجه به اینکه فروش اینترنتی امروزه به عنوان یکی از عناصری محسوب می شود که در بازاریابی می‌تواند موثر باشد، تعداد بازدیدهای کاربران خود نشان دهنده میزان استقبال از خرید […]

تعداد بازدیدکنندگان از مجموعه بازارها و نمایشگاه‌های مشاغل و صنایع دستی

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲ کد هدف خرد ۲-۱ هدف خرد تقویت بازاریابی صنایع‌دستی و محصولات هنری تعریف و مفهوم شاخص این شاخص به منظور سنجش میزان استقبال و رونق اقتصادی در زمینه بازاریابی صنایع دستی و محصولات هنری در نظر گرفته شده است. هر چه تعداد بازدیدکنندگان از مجموعه بازارها […]