تعداد گردشگران ورودی خارجی به شهر اصفهان

سطح شاخص: پیامدی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲ کد هدف کلان ۲ هدف کلان ارتقا جایگاه شهر اصفهان با تمرکز بر توسعه گردشگری تعریف و مفهوم شاخص به منظور ارتقاء جایگاه شهر اصفهان در ایران و جهان باید به گونه‌ای این کار صورت پذیرد که شهر اصفهان در ایران و جهان شناخته شود. نظر […]

تعداد گردشگران ورودی داخلی به شهر اصفهان

سطح شاخص: پیامدی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱ کد هدف کلان ۲ هدف کلان ارتقا جایگاه شهر اصفهان با تمرکز بر توسعه گردشگری تعریف و مفهوم شاخص به منظور ارتقاء جایگاه شهر اصفهان در ایران و جهان باید به گونه‌ای این کار صورت پذیرد که شهر اصفهان در ایران و جهان شناخته شود. نظر […]