درصد استقرار نظام پایه آمار مربوط به گردشگران شهر اصفهان

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۳ کد هدف خرد ۲-۴ هدف خرد برنامه‌ریزی و استقرار ساختار دایمی گردشگری به همراه زیرساخت‌های مرتبط با آن تعریف و مفهوم شاخص یکی از زیرساخت های اساسی مورد نیاز به منظور مدیریت گردشگر وجود آمارهای مناسب از کلیه مباحث مرتبط به گردشگران است لذا لازم است […]

درصد استقرار ساختار دایمی گردشگری

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲ کد هدف خرد ۲-۴ هدف خرد برنامه‌ریزی و استقرار ساختار دایمی گردشگری به همراه زیرساخت های مرتبط با آن تعریف و مفهوم شاخص یکی از زیرساخت‌های اساسی در زمینه گردشگری وجود سازمانی است تا بتواند مدیریت مقصد را عهده دار باشد. این شاخص رسیدن به این […]

میزان رضایت گردشگران از میزان دسترسی به زیرساخت‌ها و امکانات گردشگری

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱ کد هدف خرد ۲-۴ هدف خرد برنامه‌ریزی و استقرار ساختار دایمی گردشگری به همراه زیرساخت های مرتبط با آن تعریف و مفهوم شاخص این شاخص کمک می‌کند تا با بررسی زیرساخت های لازم برای جذب گردشگران و دایرسازی یک سازمان خاص این کار، امکانات بهتری در […]

متوسط طول عمر استفاده کاربران از وب اپلیکشن

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۵ کد هدف خرد ۲-۳ هدف خرد افزایش تصدی‌گری بخش خصوصی در مدیریت گردشگری انبوه تعریف و مفهوم شاخص وجود یک اپ برای مدیریت با تعدادی کاربر نمی تواند بیانگر این مسئله باشد که مدیریت به درستی انجام می شود میزان وفاداری کاربران برای حضور در این […]

تعداد کاربران وب اپلیکشن

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۴ کد هدف خرد ۲-۳ هدف خرد افزایش تصدی‌گری بخش خصوصی در مدیریت گردشگری انبوه تعریف و مفهوم شاخص یکی از مسائل مهم در مدیریت گردشگری انبوه وجود زیرساخت مناسب جهت مدیریت گردشگران است. با طراحی وب اپلیکشن متناسب با این موضوع می توان گردشگران را در […]

ضریب اشغال هتل‌ها و مهمان‌پذیرها

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۳ کد هدف خرد ۲-۳ هدف خرد افزایش تصدی‌گری بخش خصوصی در مدیریت گردشگری انبوه تعریف و مفهوم شاخص باتوجه به اینکه گردشگری انبوه می‌تواند آسیب‌هایی نیز به شهر وارد کند، به منظور کنترل این آسیب ها مقرر شده است تا واگذاری اقامتگاه ها توسط بخش خصوصی […]

متوسط ضریب اشغال سایر اقامتگاه‌ها به غیر از هتل‌ها و مهمان‌پذیرها

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲ کد هدف خرد ۲-۳ هدف خرد افزایش تصدی‌گری بخش خصوصی در مدیریت گردشگری انبوه تعریف و مفهوم شاخص باتوجه به اینکه گردشگری انبوه می‌تواند آسیب هایی نیز به شهر وارد کند، به منظور کنترل این آسیب‌ها مقرر شده است تا واگذاری اقامتگاه‌ها توسط بخش خصوصی صورت […]

سرانه هزینه هر خانوار در مدت اقامت در اصفهان

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱ کد هدف خرد ۲-۳ هدف خرد افزایش تصدی‌گری بخش خصوصی در مدیریت گردشگری انبوه تعریف و مفهوم شاخص باتوجه به اینکه گردشگری انبوه می تواند آسیب هایی به شهر و بویژه بخش خصوصی وارد کند این شاخص به منظور مدیریت این آسیب ها در نظر گرفته […]

درصد پیشرفت بازآفرینی محورهای گردشگری

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱۵ کد هدف خرد ۲-۲ هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع تعریف و مفهوم شاخص یکی از جاذبه‌های در نظر گرفته شده در زمینه گردشگری بحث بازآفرینی محورهای تاریخی است که خود در جذب گردشگر می تواند موثر باشد زیرا […]

درصد پیشرفت در پروژه‌های زیرساختی

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱۴ کد هدف خرد ۲-۲ هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع تعریف و مفهوم شاخص یکی از عناصر اصلی که می تواند در استقبال از جاذبه هاورویدادها کمک کند زیرساخت‌های شهری از قبیل: حمل و نقل، خدمات شهری، اینترنت و […]

طول پیاده‌راه‌سازی (کریدورهای سبز) حاشیه مادی و انهار

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱۳ کد هدف خرد ۲-۲ هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع تعریف و مفهوم شاخص کریدورهای سبز، مجموعه ای از المان‌ها و کاربری‌های سبز است که یک کارکرد اکولوژیک ایجاد می نماید. در این شاخص طول پیاده راه‌های حاشیه مادی […]

تعداد نقاط رفع انسداد مادی و انهار

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱۲ کد هدف خرد ۲-۲ هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع تعریف و مفهوم شاخص تعداد نقاط مادی ها و انهار که در حال حاضر به دلایل مختلف مسدود می باشد در این شاخص مد نظر قرار می گیرد. متولی […]