نسبت پسماند خشک تفکیک شده در مبدا (طرح جمع‌آوری درب منازل، ایستگاه‌ها) به کل پسماند شهری

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۳ کد هدف خرد ۱-۴ هدف خرد کاهش آلاینده‌های ناشی از فرآیند مدیریت پسماند تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که آموزش‌های شهروندی در زمینه آشنایی اثرات مخرب پسماند روی محیط زیست چقدر اثربخش بوده است و معرف میزان مشارکت شهروندان در تفکیک پسماند در […]

نسبت دفن زباله به کل زباله جمع‌آوری شده

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲ کد هدف خرد ۱-۴ هدف خرد کاهش آلاینده‌های ناشی از فرآیند مدیریت پسماند تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تعیین کننده نسبت دفن زباله به کل زباله جمع آوری شده می باشد که رویکرد مدیریت پسماند به سمت کاهش هر چه بیشتر میزان دفن می باشد. […]

نسبت شیرابه کنترل شده به کل شیرابه تولید شده از پسماند

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱ کد هدف خرد ۱-۴ هدف خرد کاهش آلاینده‌های ناشی از فرآیند مدیریت پسماند تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تعیین می کند که شهرداری چگونه با کاهش تولید شیرابه از طریق کاهش میزان دفن زباله و همچنین ایجاد لندفیل‌های استاندارد با خاصیت حداقل نفوذ، احداث سایت‌های […]