سرانه تولید روزانه پسماند تر

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱۰ کد هدف خرد ۱-۴ هدف خرد کاهش آلاینده‌های ناشی از فرآیند مدیریت پسماند تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که اقدامات شهرداری چگونه پسماندهای تر کمتری توسط شهروندان تولید شده و با کاهش آلودگی‌های ناشی از زباله تر، محیط زندگی سالمتر و زبیاتری برای […]

سهم استفاده کنندگان از سامانه جمع‌آوری پسماند خشک و ویژه از سطح شهر

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۹ کد هدف خرد ۱-۴ هدف خرد کاهش آلاینده‌های ناشی از فرآیند مدیریت پسماند تعریف و مفهوم شاخص این شاخص نشان دهنده میزان فراگیری و تمایل شهروندان به استفاده از سامانه‌های تلفن همراه به منظور جمع آوری پسماندهای خشک می باشد. متولی شاخص معاونت خدمات شهری فرمول […]

متوسط هزینه‌های جمع‌آوری و حمل یک تن پسماند

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۸ کد هدف خرد ۱-۴ هدف خرد کاهش آلاینده‌های ناشی از فرآیند مدیریت پسماند تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌کند که شهرداری تا چه اندازه توانسته است شبکه جمع‌آوری و حمل پسماند خود را بهبود دهد. متولی شاخص معاونت خدمات شهری فرمول شاخص متوسط هزینه‌های […]

نسبت نخاله ساختمانی جمع‌آوری شده به کل نخاله‌های ساختمانی مجوز داده شده

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۷ کد هدف خرد ۱-۴ هدف خرد کاهش آلاینده‌های ناشی از فرآیند مدیریت پسماند تعریف و مفهوم شاخص این شاخص نشان می‌دهد که سازمان مدیریت پسماند و سایر بخش‌های نظارتی دخیل در شهرداری اصفهان تا چه حد در جلوگیری از تخلیه غیر مجاز پسماندهای عمرانی و ساختمانی […]

میزان بازیافت نخاله‌های ساختمانی به کل نخاله‌های ساختمانی جمع‌آوری‌شده

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۶ کد هدف خرد ۱-۴ هدف خرد کاهش آلاینده‌های ناشی از فرآیند مدیریت پسماند تعریف و مفهوم شاخص این شاخص نشان می‌دهد بسترسازی‌های ایجاد شده در زمینه ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی و تشویق پیمانکاران به تفکیک از مبداء تا چه اندازه مؤثر بوده و سازمان مدیریت […]

میزان دفن پسماند (ضایعات و فضای سبز) روز

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۵ کد هدف خرد ۱-۴ هدف خرد کاهش آلاینده‌های ناشی از فرآیند مدیریت پسماند تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌کند که شهرداری تا چه اندازه توانسته است شبکه جمع‌آوری و حمل پسماند خود را بهبود دهد. متولی شاخص معاونت خدمات شهری فرمول شاخص میزان دفن […]

میزان انرژی تولید شده از پسماند شهری

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۴ کد هدف خرد ۱-۴ هدف خرد کاهش آلاینده‌های ناشی از فرآیند مدیریت پسماند تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تعیین کننده میزان انرژی تولیدی از طریق زباله سوز و بیوگاز از کل پسماند شهری می باشد که رویکرد شهرداری افزایش ظرفیت انرژی تولیدی می‌باشد. متولی شاخص […]