سرانه تولید روزانه پسماند تر

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱۰ کد هدف خرد ۱-۴ هدف خرد کاهش آلاینده‌های ناشی از فرآیند مدیریت پسماند تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که اقدامات شهرداری چگونه پسماندهای تر کمتری توسط شهروندان تولید شده و با کاهش آلودگی‌های ناشی از زباله تر، محیط زندگی سالمتر و زبیاتری برای […]

سهم استفاده کنندگان از سامانه جمع‌آوری پسماند خشک و ویژه از سطح شهر

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۹ کد هدف خرد ۱-۴ هدف خرد کاهش آلاینده‌های ناشی از فرآیند مدیریت پسماند تعریف و مفهوم شاخص این شاخص نشان دهنده میزان فراگیری و تمایل شهروندان به استفاده از سامانه‌های تلفن همراه به منظور جمع آوری پسماندهای خشک می باشد. متولی شاخص معاونت خدمات شهری فرمول […]

متوسط هزینه‌های جمع‌آوری و حمل یک تن پسماند

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۸ کد هدف خرد ۱-۴ هدف خرد کاهش آلاینده‌های ناشی از فرآیند مدیریت پسماند تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌کند که شهرداری تا چه اندازه توانسته است شبکه جمع‌آوری و حمل پسماند خود را بهبود دهد. متولی شاخص معاونت خدمات شهری فرمول شاخص متوسط هزینه‌های […]

نسبت نخاله ساختمانی جمع‌آوری شده به کل نخاله‌های ساختمانی مجوز داده شده

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۷ کد هدف خرد ۱-۴ هدف خرد کاهش آلاینده‌های ناشی از فرآیند مدیریت پسماند تعریف و مفهوم شاخص این شاخص نشان می‌دهد که سازمان مدیریت پسماند و سایر بخش‌های نظارتی دخیل در شهرداری اصفهان تا چه حد در جلوگیری از تخلیه غیر مجاز پسماندهای عمرانی و ساختمانی […]

میزان بازیافت نخاله‌های ساختمانی به کل نخاله‌های ساختمانی جمع‌آوری‌شده

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۶ کد هدف خرد ۱-۴ هدف خرد کاهش آلاینده‌های ناشی از فرآیند مدیریت پسماند تعریف و مفهوم شاخص این شاخص نشان می‌دهد بسترسازی‌های ایجاد شده در زمینه ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی و تشویق پیمانکاران به تفکیک از مبداء تا چه اندازه مؤثر بوده و سازمان مدیریت […]

میزان دفن پسماند (ضایعات و فضای سبز) روز

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۵ کد هدف خرد ۱-۴ هدف خرد کاهش آلاینده‌های ناشی از فرآیند مدیریت پسماند تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌کند که شهرداری تا چه اندازه توانسته است شبکه جمع‌آوری و حمل پسماند خود را بهبود دهد. متولی شاخص معاونت خدمات شهری فرمول شاخص میزان دفن […]

میزان انرژی تولید شده از پسماند شهری

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۴ کد هدف خرد ۱-۴ هدف خرد کاهش آلاینده‌های ناشی از فرآیند مدیریت پسماند تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تعیین کننده میزان انرژی تولیدی از طریق زباله سوز و بیوگاز از کل پسماند شهری می باشد که رویکرد شهرداری افزایش ظرفیت انرژی تولیدی می‌باشد. متولی شاخص […]

نسبت پسماند خشک تفکیک شده در مبدا (طرح جمع‌آوری درب منازل، ایستگاه‌ها) به کل پسماند شهری

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۳ کد هدف خرد ۱-۴ هدف خرد کاهش آلاینده‌های ناشی از فرآیند مدیریت پسماند تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که آموزش‌های شهروندی در زمینه آشنایی اثرات مخرب پسماند روی محیط زیست چقدر اثربخش بوده است و معرف میزان مشارکت شهروندان در تفکیک پسماند در […]

نسبت دفن زباله به کل زباله جمع‌آوری شده

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲ کد هدف خرد ۱-۴ هدف خرد کاهش آلاینده‌های ناشی از فرآیند مدیریت پسماند تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تعیین کننده نسبت دفن زباله به کل زباله جمع آوری شده می باشد که رویکرد مدیریت پسماند به سمت کاهش هر چه بیشتر میزان دفن می باشد. […]

نسبت شیرابه کنترل شده به کل شیرابه تولید شده از پسماند

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱ کد هدف خرد ۱-۴ هدف خرد کاهش آلاینده‌های ناشی از فرآیند مدیریت پسماند تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تعیین می کند که شهرداری چگونه با کاهش تولید شیرابه از طریق کاهش میزان دفن زباله و همچنین ایجاد لندفیل‌های استاندارد با خاصیت حداقل نفوذ، احداث سایت‌های […]