میزان آب مصرفی از منابع زیرزمینی برای آبیاری یک مترمربع فضای سبز در سال

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲ کد هدف خرد ۱-۳ هدف خرد حفظ سرانه فضای سبز اکولوژیک با تأکید بر عدم فشار به منابع آب زیرزمینی تعریف و مفهوم شاخص آب مورد نیاز فضای سبز شهر اصفهان از دیر باز از منابعی نظیر آب سطحی (رودخانه زاینده رود)، آب‌های زیرزمینی (قنات، چشمه […]

سرانه فضای سبز اکولوژیک

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱ کد هدف خرد ۱-۳ هدف خرد حفظ سرانه فضای سبز اکولوژیک با تأکید بر عدم فشار به منابع آب زیرزمینی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌کند که شهرداری چگونه با وجود کم و کاستی‌های منابع آب، حفظ و توسعه فضای سبز را متوقف نمی‌سازد. […]