درصد تحقق کاربری‌های فضای سبز طر ح تفصیلی

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۹ کد هدف خرد ۱-۳ هدف خرد حفظ سرانه فضای سبز اکولوژیک با تأکید بر عدم فشار به منابع آب زیرزمینی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌کند شهرداری چقدر به کاربری‌های فضای سبز مشخص شده در طرح تفصیلی پایبند است. متولی شاخص معاونت شهرسازی و […]

مساحت فضای سبز در اختیار سایر ارگان‌ها (باغات احیا، اماکن دولتی)

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۸ کد هدف خرد ۱-۳ هدف خرد حفظ سرانه فضای سبز اکولوژیک با تأکید بر عدم فشار به منابع آب زیرزمینی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌کند که شهرداری چگونه مشارکت سایر ارگان‌ها را در حفظ و توسعه سرانه فضای سبز اکولوژیک بهبود می‌دهد. متولی […]

درصد تحقق شبکه انتقال (کلکتور) و مخزن

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۷ کد هدف خرد ۱-۳ هدف خرد حفظ سرانه فضای سبز اکولوژیک با تأکید بر عدم فشار به منابع آب زیرزمینی تعریف و مفهوم شاخص در سال‌های اخیر با توجه به خشک شدن تعداد زیادی از چاه های آب فضای سبز و لزوم توزیع یکنواخت آب در […]

باز کاشت گونه‌های گیاهی مقاوم و متناسب با اقلیم

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۶ کد هدف خرد ۱-۳ هدف خرد حفظ سرانه فضای سبز اکولوژیک با تأکید بر عدم فشار به منابع آب زیرزمینی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که چقدر فضای سبز توسعه داده شده با اقلیم شهر اصفهان تطابق دارد و انتخاب و نگهداری فضای […]

درصد آبیاری با سیستم‌های نوین

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۵ کد هدف خرد ۱-۳ هدف خرد حفظ سرانه فضای سبز اکولوژیک با تأکید بر عدم فشار به منابع آب زیرزمینی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که شهرداری چگونه سیستم‌های نوین آبیاری خود را توسعه داده و با توجه به کمبود روزافزون منابع آب، […]

درصد استفاده از پساب

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۴ کد هدف خرد ۱-۳ هدف خرد حفظ سرانه فضای سبز اکولوژیک با تأکید بر عدم فشار به منابع آب زیرزمینی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌کند که شهرداری چگونه پساب دریافتی از تصفیه خانه‌های فاضلاب را پس از انجام عملیات تصفیه تکمیلی مورد استفاده […]

مساحت پهنه‌های بزرگ مقیاس اکولوژیک

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۳ کد هدف خرد ۱-۳ هدف خرد حفظ سرانه فضای سبز اکولوژیک با تأکید بر عدم فشار به منابع آب زیرزمینی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص مساحت لکه‌های فضای سبز با مساحت بیش از ۵ هکتار که در حال حاضر فعالیت‌های زراعی و باغداری انجام می‌شود […]