نسبت تعداد ناوگان متخطی به کل ناوگان مشاهده شده

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۴ کد هدف خرد ۱-۲ هدف خرد کاهش آلودگی ناشی از تردد ناوگان بار در داخل رینگ سوم ترافیکی تعریف و مفهوم شاخص اعمال سیاست محدودیت زمانی – مکانی بر تردد خودروهای باربر درون شهری و حومه اصفهان ناشی از استراتژی نظم دهنده‌ای است که تردد وسایل […]

تعداد بارنامه صادر شده

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۳ کد هدف خرد ۱-۲ هدف خرد کاهش آلودگی ناشی از تردد ناوگان بار در داخل رینگ سوم ترافیکی تعریف و مفهوم شاخص به دلیل وضعیت مبهم حمل و نقل بار درون شهری، صدور سند حمل بار درون شهری با هدف: ساماندهی، کنترل، شناسنامه دار کردن و […]

تعداد پایانه‌ها و توقفگاه‌های احداث‌شده

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲ کد هدف خرد ۱-۲ هدف خرد کاهش آلودگی ناشی از تردد ناوگان بار در داخل رینگ سوم ترافیکی تعریف و مفهوم شاخص برنامه‌ریزی و پیش‌بینی احداث توقف‌گاه، ایستگاه و پایانه بار درون شهری در راستای مدیریت، ساماندهی و نظارت بر امور مربوط به حمل و نقل […]

تعداد خودروهای (سبک و سنگین) دارای معاینه فنی

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱ کد هدف خرد ۱-۲ هدف خرد کاهش آلودگی ناشی از تردد ناوگان بار در داخل رینگ سوم ترافیکی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص در راستای کاهش مشکلات زیست محیطی ناشی از منابع متحرک آلاینده و ارتقای ایمنی تردد وسایط نقلیه، کاهش تصادفات ناشی از نقص […]