سهم ایستگاه‌های اتوبوس متصل به سیستم هوشمند اطلاع‌رسانی حمل‌و‌نقل همگانی

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱۶ کد هدف خرد ۱-۱ هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه تسهیل استفاده شهروندان از حمل و نقل همگانی از طریق اتصال ایستگاه های […]

سهم ناوگان هوشمندسازی‌شده فعال

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱۵ کد هدف خرد ۱-۱ هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه تسهیل استفاده شهروندان از حمل‌و نقل همگانی از طریق هوشمندسازی ناوگان اتوبوسرانی چه […]

میزان رشد تعداد استفاده‌کنندگان مشترک مترو با سایر گونه‌های حمل‌و‌نقل همگانی

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱۴ کد هدف خرد ۱۴ هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه تسهیل استفاده شهروندان از حمل و نقل همگانی از طریق افزایش انطباق مسیرهای […]

نسبت تجهیز ایستگاه‌های مترو به ایستگاه‌های دوچرخه

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱۳ کد هدف خرد ۱-۱ هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه ارائه تسهیلات به شهروندان در زمینه استفاده از حمل و نقل پاک در […]

تعداد پایانه‌های برخوردار از پارک‌سوار

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱۲ کد هدف خرد ۱-۱ هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه ارتقای تسهیل امکانات حمل‌و‌نقل همگانی چه میزان در ترغیب استفاده کنندگان از مدهای […]

میزان کیفیت ناوگان اتوبوس‌رانی حومه از مبدا یا مقصد اصفهان (چک لیست)

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱۱ کد هدف خرد ۱-۱ هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که کیفیت ناوگان اتوبوسرانی برون شهری از مبدا یا مقصد اصفهان به چه میزان است و آیا این کیفیت به […]

سهم اتوبوس‌های دارای فیلتر دوده به کل اتوبوس‌های نیازمند فیلتر دوده (چک لیست)

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱۰ کد هدف خرد ۱-۱ هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که چه سهمی از اتوبوس‌ها دارای آلایندگی بیش از حد مجاز می‌باشند. این موضوع می‌تواند بررسی سهم اقدامات شهرداری در […]

سرفاصله زمانی قطارها

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۸ کد هدف خرد ۱-۱ هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی تعریف و مفهوم شاخص از آنجا که به هنگام بودن سرفاصله زمانی قطارها و عدم تخطی از برنامه زمانبندی می‌تواند به عنوان یکی از راه‌های افزایش مطلوبیت حمل […]

متوسط زمان انتظار مسافرین اتوبوس

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۷ کد هدف خرد ۱-۱ هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی تعریف و مفهوم شاخص از آنجا که کاهش زمان انتظار مسافرین اتوبوس می تواند به عنوان یکی از راه‌های افزایش مطلوبیت حمل و نقل همگانی باشد، متوسط زمان […]

تعداد استفاده‌کنندگان از اپ حمل‌و‌نقل همگانی

سطح شاخص: نتیجه ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۶ کد هدف خرد ۱-۱ هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی تعریف و مفهوم شاخص باتوجه به شرایط فعلی ترافیک و آلودگی هوا و به منظور تشویق شهروندان به استفاده از وسایل حمل‌ونقل همگانی، معاونت حمل و نقل […]

میزان رضایت استفاده‌کنندگان از کیفیت ناوگان حمل‌و‌نقل حومه

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۵ کد هدف خرد ۱-۱ هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه افزایش کیفیت ناوگان حمل‌و‌نقل همگانی برون شهری از مبدا یا مقصد اصفهان اعم […]

میزان رضایت شهروندان از کیفیت ناوگان حمل‌و‌نقل همگانی درون شهری

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۴ کد هدف خرد ۱-۱ هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه افزایش کیفیت ناوگان حمل‌و‌نقل همگانی درون شهر اصفهان اعم از قطار شهری، اتوبوس […]