سرفاصله زمانی قطارها

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۸ کد هدف خرد ۱-۱ هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی تعریف و مفهوم شاخص از آنجا که به هنگام بودن سرفاصله زمانی قطارها و عدم تخطی از برنامه زمانبندی می‌تواند به عنوان یکی از راه‌های افزایش مطلوبیت حمل […]

متوسط زمان انتظار مسافرین اتوبوس

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۷ کد هدف خرد ۱-۱ هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی تعریف و مفهوم شاخص از آنجا که کاهش زمان انتظار مسافرین اتوبوس می تواند به عنوان یکی از راه‌های افزایش مطلوبیت حمل و نقل همگانی باشد، متوسط زمان […]

تعداد استفاده‌کنندگان از اپ حمل‌و‌نقل همگانی

سطح شاخص: نتیجه ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۶ کد هدف خرد ۱-۱ هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی تعریف و مفهوم شاخص باتوجه به شرایط فعلی ترافیک و آلودگی هوا و به منظور تشویق شهروندان به استفاده از وسایل حمل‌ونقل همگانی، معاونت حمل و نقل […]

میزان رضایت استفاده‌کنندگان از کیفیت ناوگان حمل‌و‌نقل حومه

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۵ کد هدف خرد ۱-۱ هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه افزایش کیفیت ناوگان حمل‌و‌نقل همگانی برون شهری از مبدا یا مقصد اصفهان اعم […]

میزان رضایت شهروندان از کیفیت ناوگان حمل‌و‌نقل همگانی درون شهری

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۴ کد هدف خرد ۱-۱ هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه افزایش کیفیت ناوگان حمل‌و‌نقل همگانی درون شهر اصفهان اعم از قطار شهری، اتوبوس […]

متوسط سرانه انرژی مصرفی روزانه در سیستم حمل‌و‌نقل شهری

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۳ کد هدف خرد ۱-۱ هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که متوسط سرانه انرژی مصرفی روزانه در سیستم حمل‌و نقل شهری به ازای هر سفر شهری با تغییر جمعیت و […]

سهم سفر با حمل‌و‌نقل همگانی (اتوبوس واحد، تاکسی خطی و گردشی،مترو)

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲ کد هدف خرد ۱-۱ هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که هر یک از وسایل حمل‌و‌نقل همگانی اعم از قطار شهری، اتوبوس (BRT و غیر BRT) و تاکسی (خطی و […]

سهم سفر با حمل و نقل غیر موتوری (دوچرخه/موتور برقی/پیاده)

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱ کد هدف خرد ۱-۱ هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات شهرداری به چه میزان توانسته میزان مطلوبیت حمل‌ونقل غیرموتوری و همگانی را برای شهروندان نسبت به خودرو […]