تعداد موتورسیکلت‌های دارای معاینه فنی

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲۸ کد هدف خرد ۱-۱ هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه معاینه فنی موتورسیکلت‌ها چه میزان در کاهش آلودگی هوا مؤثر بوده است. متولی […]

تعداد خودرو ورودی به محدوده طرح ترافیک

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲۷ کد هدف خرد ۱-۱ هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه ترغیب شهروندان به کاهش استفاده از خودرو شخصی چه میزان در کاهش زمان […]

میزان کاهش زمان سفر در معابر قیمت‌گذاری‌شده در ساعات پر ترافیک

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲۶ کد هدف خرد ۱-۱ هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی تعریف و مفهوم شاخص یکی از راهکارهای کاهش جذابیت استفاده از خودرو شخصی، قیمت گذاری معابر (پارک حاشیه‌ای) و اخذ عوارض به منظور ورود به محدوده‌ مشخصی از […]

تعداد نفرات استفاده کننده از هم‌پیمایی (استفاده از استارت آپ‌ها)

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲۵ کد هدف خرد ۱-۱ هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه ترغیب شهروندان به کاهش استفاده از خودرو شخصی از طریق همپیمایی چه میزان […]

پوشش جمعیتی ایستگاه‌های اتوبوس

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲۴ کد هدف خرد ۱-۱ هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه پوشش حمل ونقل همگانی به جمعیت بیشتر شهروندان چه میزان در ترغیب استفاده‌کنندگان […]

پوشش شعاعی ایستگاه‌های اتوبوس

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲۳ کد هدف خرد ۱-۱ هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه تسهیل دسترسی شهروندان به حمل ونقل همگانی چه میزان در ترغیب استفاده‌کنندگان از […]

سهم استفاده کنندگان BRT از کل سهم اتوبوس‌ها در ساعت پیک

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲۲ کد هدف خرد ۱-۱ هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه تسهیل استفاده شهروندان از حمل‌ونقل همگانی چه میزان در ترغیب استفاده کنندگان از […]

متوسط عمر ناوگان تاکسی‌رانی

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲۱ کد هدف خرد ۱-۱ هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته به منظور افزایش مطلوبیت حمل و نقل تاکسی‌رانی از طریق از رده خارج کردن تاکسی‌های […]

متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲۰ کد هدف خرد ۱-۱ هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه تسهیل استفاده شهروندان از حمل ونقل همگانی چه میزان در ترغیب استفاده کنندگان […]

مساحت پیاده‌راه‌ها

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱۹ کد هدف خرد ۱-۱ هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه تسهیل استفاده شهروندان در پیاده‌روی چه میزان در ترغیب استفاده کنندگان از این […]

طول مسیرهای ویژه اتوبوس

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱۸ کد هدف خرد ۱-۱ هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه تسهیل استفاده شهروندان در استفاده از حمل و نقل همگانی از طریق افزایش […]

طول مسیرهای ویژه دوچرخه

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱۷ کد هدف خرد ۱-۱ هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه تسهیل استفاده شهروندان از دوچرخه چه میزان در ترغیب استفاده کنندگان از این […]