میانگین میزان انتشار گاز آلاینده No2

سطح شاخص: پیامدی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۳ کد هدف کلان ۱ هدف کلان کاهش آلودگی‌های محیطی با تمرکز بر کاهش تولیدآلاینده‌های هوا تعریف و مفهوم شاخص نیتروژن دی اکسید با نام اختصاری NO2از جمله گازهای آلاینده هواست. مهم‌ترین منابع انتشار NO2 فرآیندهای احتراق نظیر وسایط نقلیه، سیستم‌های گرمایش و نیروگاه‌ها می‌باشد. از آنجایی […]

میانگین میزان انتشار ذرات آلاینده ۵/PM2

سطح شاخص: پیامدی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۴ کد هدف کلان ۱ هدف کلان کاهش آلودگی‌های محیطی با تمرکز بر کاهش تولیدآلاینده های هوا تعریف و مفهوم شاخص این ذرات دارای قطر دو و نیم میکرون و یا کمتر می‌باشند که تقریبا یک سی ام قطر موی انسان است و به ذرات ریز (fine) […]

میانگین میزان انتشار گاز آلاینده So2

سطح شاخص: پیامدی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲ کد هدف کلان ۱ هدف کلان کاهش آلودگی‌های محیطی با تمرکز بر کاهش تولید آلاینده‌های هوا تعریف و مفهوم شاخص گوگرد دی اکسید با نام اختصاری SO2 از جمله گازهای آلاینده هواست که در اثر احتراق سوخت‌های فسیلی ایجاد می‌شود. از آنجایی که شهرداری متولی اصلی […]

میانگین میزان انتشار گاز آلاینده co

سطح شاخص: پیامدی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱ کد هدف کلان ۱ هدف کلان کاهش آلودگی‌های محیطی با تمرکز بر کاهش تولید آلاینده‌های هوا تعریف و مفهوم شاخص کربـن منـو اکسـید بـا نـام اختصـاری CO گازی بی‌بـو، بی‌رنـگ و سـمی اسـت کـه بـر اثـر سـوخت ناقـص مـواد ایجـاد می‌شـود. گاز خـارج شـده از اگـزوز […]