سرعت پاسخگویی به درخواست‌های الکترونیکی شهروندی

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۴ کد هدف خرد ۳-۳ هدف خرد ارتقا بهره‌وری سرمایه فرآیندی و اطلاعاتی شهرداری اصفهان تعریف و مفهوم شاخص این شاخص بیانگر سرعت پاسخگویی به درخواست‌های ثبت شده شهروندان بر اساس متوسط زمان تعریف شده برای هر خدمت می باشد. متولی شاخص معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه […]

میزان رضایت شهروندان از خدمات الکترونیکی

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۳ کد هدف خرد ۳-۳ هدف خرد ارتقا بهره‌وری سرمایه فرآیندی و اطلاعاتی شهرداری اصفهان تعریف و مفهوم شاخص این شاخص بر اساس نتایج نظرسنجی شهروندان از دریافت خدمات الکترونیک تنظیم می گردد. متولی شاخص معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی فرمول شاخص نمره رضایت شهروندان از […]

درصد خدمات غیرحضوری

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲ کد هدف خرد ۳-۳ هدف خرد ارتقا بهره‌وری سرمایه فرآیندی و اطلاعاتی شهرداری اصفهان تعریف و مفهوم شاخص این شاخص میزان ارائه الکترونیکی خدمات به کلیه خدمات شهروندی است. متولی شاخص معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی فرمول شاخص تعداد خدمات ارایه شده به صورت الکترونیکی […]

درصد مکانیزه‌سازی نظام جامع آماری در قالب سامانه سیما

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱ کد هدف خرد ۳-۳ هدف خرد ارتقا بهره‌وری سرمایه فرآیندی و اطلاعاتی شهرداری اصفهان تعریف و مفهوم شاخص این شاخص میزان تأمین مکانیزه و سیستمی داده‌ها و اطلاعات در شهرداری را پایش و کنترل می‌نماید. متولی شاخص معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی فرمول شاخص نسبت […]

میزان هزینه انرژی به نسبت مساحت

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۳ کد هدف خرد ۳-۲ هدف خرد افزایش بهره‌وری هزینه‌های نت و انرژی در چرخه عمر دارایی‌ها با حفظ کیفیت خدمات تعریف و مفهوم شاخص در این شاخص میزان انرژی برق مصرفی سالیانه ساختمان بر واحد زیربنای مفید ساختمان تعریف می‌شود که مقدار آن با واحد kWh/m2/yr […]

درصد پوشش کل دارایی‌ها

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲ کد هدف خرد ۳-۲ هدف خرد افزایش بهره‌وری هزینه‌های نت و انرژی در چرخه عمر دارایی‌ها با حفظ کیفیت خدمات تعریف و مفهوم شاخص تعیین لیست کامل دارایی های تحت پوشش نگهداری و تعمیرات همراه با مشخصات فنی و ظرفیت‌های اجرایی چنانچه موارد فوق به درستی […]

فواصل بین دو خرابی برای هر کدام از گروه دارایی‌های خاص (MTBF)

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱ کد هدف خرد ۳-۲ هدف خرد افزایش بهره‌وری هزینه‌های نت و انرژی در چرخه عمر دارایی‌ها با حفظ کیفیت خدمات تعریف و مفهوم شاخص متوسط زمان بین خرابی‌ها یا Mean Time Between Failure (MTBF)، اندازه‌گیری میزان قابل‌اعتماد بودن قطعه، تجهیز یا دارایی است که زمان بین […]

تعداد خدمات برون سپاری شده

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۳ کد هدف خرد ۳-۱ هدف خرد ارتقا بهره‌وری سرمایه انسانی شهرداری اصفهان تعریف و مفهوم شاخص متولی شاخص معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی فرمول شاخص – واحد اندازه گیری تعداد تناوب اندازه گیری سالیانه جهت افزایشی تاریخ اعتبار پنج سال علامت اختصاری شاخص ردیف علامت […]

درصد انطباق شغل و شاغل

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲ کد هدف خرد ۳-۱ هدف خرد ارتقا بهره‌وری سرمایه انسانی شهرداری اصفهان تعریف و مفهوم شاخص هدف از تجزیه و تحلیل شغل تلاش برای درک عمیق‌تر فعالیت‌های هر شغل و نقشی است که آن شغل در کسب و کار سازمان ایفا می کند. به همین منظور […]

میزان رضایت شغلی

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱ کد هدف خرد ۳-۱ هدف خرد ارتقا بهره‌وری سرمایه انسانی شهرداری اصفهان تعریف و مفهوم شاخص این شاخص بیانگر رضایت شغلی تمامی کارکنان شهرداری اصفهان اعم از پرسنل معاونت‌ها، مناطق و سازمان‌های وابسته می‌باشد. متولی شاخص معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی فرمول شاخص از سوالات […]

درصد استقرار نظام پایه آمار مربوط به گردشگران شهر اصفهان

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۳ کد هدف خرد ۲-۴ هدف خرد برنامه‌ریزی و استقرار ساختار دایمی گردشگری به همراه زیرساخت‌های مرتبط با آن تعریف و مفهوم شاخص یکی از زیرساخت های اساسی مورد نیاز به منظور مدیریت گردشگر وجود آمارهای مناسب از کلیه مباحث مرتبط به گردشگران است لذا لازم است […]

درصد استقرار ساختار دایمی گردشگری

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲ کد هدف خرد ۲-۴ هدف خرد برنامه‌ریزی و استقرار ساختار دایمی گردشگری به همراه زیرساخت های مرتبط با آن تعریف و مفهوم شاخص یکی از زیرساخت‌های اساسی در زمینه گردشگری وجود سازمانی است تا بتواند مدیریت مقصد را عهده دار باشد. این شاخص رسیدن به این […]