برنامه‌ریزی برای اصفهان تا سال ۱۴۰۵

آیین رونمایی از ششمین برنامه راهبردی شهر اصفهان با حضور استاندار، شهردار اصفهان، رئیس اتاق بازرگانی و معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی و جمعی از مدیران شهری در موزه هنرهای معاصر اصفهان برگزار شد. شهرداری اصفهان در برنامه‌ریزی برای شهر، سابقه‌ای ۲۰ساله دارد. فرایند تدوین برنامه راهبردی ۱۴۰۵ از تیر ۱۳۹۸ آغاز شد و […]