«گردشگری، آلودگی هوا و بهره وری» سه محور اصلی برنامه اصفهان ۱۴۰۵

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان گفت: ششمین برنامه طرح جامع با عنوان «اصفهان ۱۴۰۵» که پیش نویس آن پایان شهریورماه سال جاری به شورای اسلامی شهر اصفهان تقدیم می شود حول سه محور توسعه گردشگری، کاهش آلودگی هوا و افزایش بهره وری خواهد بود.