پوشش جمعیتی ایستگاه‌های اتوبوس

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
پوشش جمعیتی ایستگاه‌های اتوبوس
کد شاخص
۲۴
کد هدف خرد ۱-۱
هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه پوشش حمل ونقل همگانی به جمعیت بیشتر شهروندان چه میزان در ترغیب استفاده‌کنندگان از این مد حمل و نقلی به جای استفاده از خودرو شخصی موثر بوده است.
متولی شاخص معاونت حمل و نقل و ترافیک
فرمول شاخص پوشش جمعیتی ایستگاه‌های اتوبوس
Bus Stops Population Coverage = Population Served / City_Pop
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ Population Served مساحت بافر جمعیتی ایستگاه‌ها با ۵ دقیقه پیاده‌روی در شبکه معابر معاونت حمل و نقل و ترافیک سالیانه
۲ City_Pop جمعیت شهر معاونت حمل و نقل و ترافیک سالیانه
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
پوشش جمعیتی ایستگاه‌های اتوبوس نشانه ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰
اندازه گیری ۷۵
توضیحات
اطلاعات مربوط به پوشش جمعیتی ایستگاه‌های اتوبوس توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک جمع آوری می‌شود.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی