نسبت پسماند خشک تفکیک شده در مبدا (طرح جمع‌آوری درب منازل، ایستگاه‌ها) به کل پسماند شهری

سطح شاخص: نتیجه‌ای

عنوان کلی شاخص
نسبت پسماند خشک تفکیک شده در مبدا (طرح جمع‌آوری درب منازل، ایستگاه‌ها) به کل پسماند شهری
کد شاخص
۳
کد هدف خرد ۱-۴
هدف خرد کاهش آلاینده‌های ناشی از فرآیند مدیریت پسماند
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که آموزش‌های شهروندی در زمینه آشنایی اثرات مخرب پسماند روی محیط زیست چقدر اثربخش بوده است و معرف میزان مشارکت شهروندان در تفکیک پسماند در مبدا می‌باشد. در صورتی که این آموزش‌ها صحیح و اثرگذار باشند، تفکیک پسماند خشک توسط شهروندان در مبدأ با شدت بیشتری صورت می‌گیرد.
متولی شاخص معاونت خدمات شهری
فرمول شاخص نسبت وزن پسماند تفکیک شده از مبدا به وزن کل پسماند شهری ضربدر ۱۰۰
ShareSepaerationDryWaste-Orginate = (WeightDryWaste-OrginateSepaeration/ the amount of total waste)*100
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص ShareSepaerationDryWaste-Orginate
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ WeightDryWaste-OrginateSepaeration وزن کل پسماند خشک
تفکیک شده در مبدا
(طرح جمع آوری درب منازل، ایستگاه ها)
معاونت خدمات شهری سالانه کیلوگرم
۲ the amount of total waste وزن کل پسماند شهری معاونت خدمات شهری سالانه کیلوگرم
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
نسبت پسماند خشک تفکیک شده در مبدا (طرح جمع آوری درب منازل، ایستگاه‌ها) به کل پسماند شهری نشانه ۱۰ ۱۲ ۲۰ ۲۰ ۲۰
اندازه گیری ۸.۰۴
توضیحات
پسماند تفکیک شده از مبدا شامل همه اقلام پسماند خشکی می‌شود که از ایستگاه‌های بازیافت و همچنین طرح جمع‌آوری درب منازل جمع‌آوری می‌شود.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-سیستم تشویق و تنبیه
-آگاهی شهروندان
-زیرساخت‌های مرتبط / اصلاح نحوه انعقاد قرارداد با پیمانکاران جمع آوری
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-فرهنگسازی
-بروزرسانی و توسعه زیرساخت‌ها
-طراحی سیستم اقتصادی مبتنی بر پاداش و تنبیه