نسبت تجهیز ایستگاه‌های مترو به ایستگاه‌های دوچرخه

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
نسبت تجهیز ایستگاه‌های مترو به ایستگاه‌های دوچرخه
کد شاخص
۱۳
کد هدف خرد ۱-۱
هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه ارائه تسهیلات به شهروندان در زمینه استفاده از حمل و نقل پاک در ترغیب استفاده‌کنندگان از این مد حمل و نقلی به جای استفاده از خودرو شخصی موثر بوده است.
متولی شاخص معاونت حمل و نقل و ترافیک
فرمول شاخص نسبت میزان تجهیز ایستگاه های مترو به ایستگاه های دوچرخه
No of Bicycle Stations adjacent to Metro Station/Total Metro Station
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص Rate of Bicycle Stations adjacent to Metro Station
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ No of Bicycle Stations adjacent to Metro Station تعداد ایستگاه‌های مترو
برخوردار از ایستگاه دوچرخه
معاونت حمل و نقل و ترافیک سالیانه عدد
۲ Total Metro Stations تعداد کل ایستگاه‌های مترو معاونت حمل و نقل و ترافیک سالیانه عدد
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
تعداد تجهیز ایستگاه‌های مترو به ایستگاه‌های دوچرخه نشانه ۳۰ ۴۵ ۶۰ ۷۵ ۹۰
اندازه گیری ۱۵
توضیحات
اطلاعات مربوط به میزان تجهیز ایستگاه های مترو به ایستگاه های دوچرخه توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک جمع‌آوری می‌شود.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی