میزان کیفیت ناوگان اتوبوس‌رانی حومه از مبدا یا مقصد اصفهان (چک لیست)

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
میزان کیفیت ناوگان اتوبوس‌رانی حومه از مبدا یا مقصد اصفهان (چک لیست)
کد شاخص
۱۱
کد هدف خرد ۱-۱
هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که کیفیت ناوگان اتوبوسرانی برون شهری از مبدا یا مقصد اصفهان به چه میزان است و آیا این کیفیت به سهم خود توانسته است در تولید آلایندگی هوا و جذب بیشتر شهروندان شهرهای اطراف اصفهان نظیر (شاهین شهر، نجف آباد، خمینی شهر و...) که تردد مداوم به شهر اصفهان دارند(چندین بار در هفته) به استفاده از حمل و نقل همگانی به جای استفاده از خودرو شخصی مؤثر باشد.
متولی شاخص معاونت حمل و نقل و ترافیک
فرمول شاخص میزان کیفیت ناوگان اتوبوسرانی حومه از مبدا یا مقصد اصفهان
طرح آماری
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ اقلام اطلاعاتی مستخرج از طرح آماری معاونت حمل و نقل و ترافیک سالیانه
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
میزان کیفیت ناوگان اتوبوسرانی
برون شهری از مبدا یا مقصد اصفهان
نشانه
اندازه گیری عملکرد سال۱۳۹۶
۲۰
توضیحات
سنجش این شاخص با توجه به ماهیت آن در قالب طرح آماری با عنوان سنجش میزان کیفیت ناوگان اتوبوسرانی برون شهری صورت خواهد گرفت.اطلاعات خطوط از سمت معاونت حمل ونقل و ترافیک اخذ خواهد گردید.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی