میزان هزینه انرژی به نسبت مساحت

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
میزان هزینه انرژی به نسبت مساحت
کد شاخص
۳
کد هدف خرد ۳-۲
هدف خرد افزایش بهره‌وری هزینه‌های نت و انرژی در چرخه عمر دارایی‌ها با حفظ کیفیت خدمات
تعریف و مفهوم شاخص در این شاخص میزان انرژی برق مصرفی سالیانه ساختمان بر واحد زیربنای مفید ساختمان تعریف می‌شود که مقدار آن با واحد kWh/m2/yr مشخص می‌گردد.
متولی شاخص مدیریت بهینه سازی نگهداری و تعمیرات معاونت خدمات شهری/مدیریت نگهداری و تعمیرات معاونت عمران شهری
فرمول شاخص میزان انرژی برق مصرفی سالیانه ساختمان بر واحد زیربنای مفید ساختمان
واحد اندازه گیری kWh/m2/yr
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت کاهشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص Energy Consumption Index (ECI)
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
میزان هزینه انرژی به نسبت مساحت نشانه
اندازه گیری
توضیحات
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی