میزان رضایت شهروندان از کیفیت ناوگان حمل‌و‌نقل همگانی درون شهری

سطح شاخص: نتیجه‌ای

عنوان کلی شاخص
میزان رضایت شهروندان از کیفیت ناوگان حمل‌و‌نقل همگانی درون شهری
کد شاخص
۴
کد هدف خرد ۱-۱
هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه افزایش کیفیت ناوگان حمل‌و‌نقل همگانی درون شهر اصفهان اعم از قطار شهری، اتوبوس (BRT و غیر BRT) و تاکسی (خطی و گردشی) چه میزان در افزایش رضایت استفاده کنندگان از این مد حمل و نقلی موثر بوده است.
متولی شاخص معاونت حمل و نقل و ترافیک
فرمول شاخص۱ میزان رضایت شهروندان از کیفیت ناوگان حمل و نقل همگانی درون شهری
طرح آماری
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
فرمول شاخص۲ میزان رضایت شهروندان از کیفیت قطار شهری
طرح آماری
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
فرمول شاخص۳ میزان رضایت شهروندان از کیفیت اتوبوس (BRT)
طرح آماری
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
فرمول شاخص۴ میزان رضایت شهروندان از کیفیت اتوبوس (غیرBRT)
طرح آماری
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
فرمول شاخص۵ میزان رضایت شهروندان از تاکسی (خطی و گردشی)
طرح آماری
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ اقلام اطلاعاتی مستخرج از طرح آماری معاونت حمل و نقل و ترافیک سالیانه
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
میزان رضایت شهروندان از کیفیت ناوگان حمل و نقل همگانی درون شهری نشانه
اندازه گیری
میزان رضایت شهروندان از کیفیت قطار شهری نشانه
اندازه گیری
میزان رضایت شهروندان از کیفیت اتوبوس (BRT) نشانه
اندازه گیری
میزان رضایت شهروندان از کیفیت اتوبوس (غیر BRT) نشانه
اندازه گیری
میزان رضایت شهروندان از تاکسی (خطی و گردشی) نشانه
اندازه گیری
توضیحات
سنجش این شاخص با توجه به ماهیت آن در قالب طرح آماری با عنوان ارزیابی میزان رضایت استفاده کنندگان از ناوگان حمل و نقل همگانی و تاکسیرانی درون شهری و برون شهری صورت خواهد گرفت.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-سیاست‌های بازدارنده سوخت‌های فسیلی
-برخورداری سیستم حمل و نقل همگانی ترکیبی با سایر مدهای حمل و نقل
-سطح دسترسی و پوشش جمعیتی مناسب سیستم حمل و نقل همگانی
-زمان بندی دقیق سیستم حمل و نقل همگانی
و ...
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-توسعه ناوگان حمل و نقل همگانی و یکپارچه‌سازی آن
-تشویق شهروندان به استفاده از حمل و نقل عمومی با قیمت‌گذاری مناسب
-اعمال سیاست‌های بازدارنده سوخت‌های فسیلی
-قیمت‌گذاری بهینه گونه‌های حمل و نقل عمومی با توجه به هزینه تمام شده سفر خودرو شخصی
-توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در راستای یکپارچه‌سازی شبکه
-قیمت‌گذاری صحیح و اصولی پارکینگ‌ها و توسعه قاعده‌مند پارکینگ‌ها در جهت افزایش مطلوبیت حمل و نقل عمومی در مراکز ترافیکی شهری