میزان رضایت شغلی

سطح شاخص: نتیجه‌ای

عنوان کلی شاخص
میزان رضایت شغلی
کد شاخص
۱
کد هدف خرد ۳-۱
هدف خرد ارتقا بهره‌وری سرمایه انسانی شهرداری اصفهان
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص بیانگر رضایت شغلی تمامی کارکنان شهرداری اصفهان اعم از پرسنل معاونت‌ها، مناطق و سازمان‌های وابسته می‌باشد.
متولی شاخص معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی
فرمول شاخص از سوالات ۱ تا ۳۹ سؤالات پرسشنامه ۳۴۰۰۰
-
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
میزان رضایت شغلی نشانه
اندازه گیری ۶۳.۵۷
توضیحات
در سال ۱۳۹۸ طرح سنجش رضایت پرسنل مطابق با استاندارد ۳۴۰۰۰ انجام پذیرفت که قسمتی از آن به سنجش رضایت شغلی مربوط می‌گردید که شامل سؤالات ۱ تا ۳۹ پرسشنامه با در نظر گرفتن مجموع امتیاز ۳۰۰۰ می‌بود که امتیاز رضایت شغلی در آن سال میزان ۱،۹۰۷ گزارش گردید. شهرداری اصفهان در نظر دارد این طرح را سالیانه در برنامه خود قرار دهد.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی