میزان رضایت استفاده‌کنندگان از کیفیت ناوگان حمل‌و‌نقل حومه

سطح شاخص: نتیجه‌ای

عنوان کلی شاخص
میزان رضایت استفاده‌کنندگان از کیفیت ناوگان حمل‌و‌نقل حومه
کد شاخص
۵
کد هدف خرد ۱-۱
هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه افزایش کیفیت ناوگان حمل‌و‌نقل همگانی برون شهری از مبدا یا مقصد اصفهان اعم از اتوبوس، مینی بوس و تاکسی چه میزان در راستای افزایش رضایت استفاده کنندگان از این مد حمل و نقلی موثر بوده است.
متولی شاخص معاونت حمل و نقل و ترافیک
فرمول شاخص۱ میزان رضایت استفاده کنندگان از کیفیت ناوگان حمل و نقل حومه
طرح آماری
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
فرمول شاخص۲ میزان رضایت استفاده کنندگان از کیفیت اتوبوس برون شهری از مبدا یا مقصد اصفهان
طرح آماری
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
فرمول شاخص۳ میزان رضایت استفاده کنندگان از کیفیت مینی بوس برون شهری از مبدا یا مقصد اصفهان
طرح آماری
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
فرمول شاخص۴ میزان رضایت استفاده کنندگان از کیفیت تاکسی برون شهری از مبدا یا مقصد اصفهان
طرح آماری
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ اقلام اطلاعاتی مستخرج از طرح آماری معاونت حمل و نقل و ترافیک سالیانه
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
میزان رضایت استفاده کنندگان
از کیفیت ناوگان حمل و نقل
برون شهری از مبدا یا مقصد اصفهان
نشانه
اندازه گیری
میزان رضایت استفاده کنندگان
از کیفیت اتوبوس برون شهری
از مبدا یا مقصد اصفهان
نشانه
اندازه گیری
میزان رضایت استفاده کنندگان
از کیفیت مینی بوس برون شهری
از مبدا یا مقصد اصفهان
نشانه
اندازه گیری
میزان رضایت استفاده کنندگان
از کیفیت تاکسی برون شهری
از مبدا یا مقصد اصفهان
نشانه
اندازه گیری
توضیحات
سنجش این شاخص با توجه به ماهیت آن در قالب طرح آماری با عنوان ارزیابی میزان رضایت استفاده کنندگان از ناوگان حمل و نقل همگانی و تاکسیرانی درون شهری و برون شهری صورت خواهد گرفت. لازم به ذکر است فهرست خطوط مد نظر از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک ارائه می‌گردد.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-سیاست‌های بازدارنده سوخت‌های فسیلی
-برخورداری سیستم حمل و نقل همگانی ترکیبی با سایر مدهای حمل و نقل
-سطح دسترسی و پوشش جمعیتی مناسب سیستم حمل و نقل همگانی
-زمان بندی دقیق سیستم حمل و نقل همگانی
و ...
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و یکپارچه‌سازی آن
-تشویق شهروندان به استفاده از حمل و نقل عمومی با قیمت‌گذاری مناسب
-اعمال سیاست‌های بازدارنده سوخت‌های فسیلی