میزان آب مصرفی از منابع زیرزمینی برای آبیاری یک مترمربع فضای سبز در سال

سطح شاخص: نتیجه‌ای

عنوان کلی شاخص
میزان آب مصرفی از منابع زیرزمینی برای آبیاری یک مترمربع فضای سبز در سال
کد شاخص
۲
کد هدف خرد ۱-۳
هدف خرد حفظ سرانه فضای سبز اکولوژیک با تأکید بر عدم فشار به منابع آب زیرزمینی
تعریف و مفهوم شاخص آب مورد نیاز فضای سبز شهر اصفهان از دیر باز از منابعی نظیر آب سطحی (رودخانه زاینده رود)، آب‌های زیرزمینی (قنات، چشمه و چاه) و در سال‌های اخیر منابع آب نامتعارف تأمین گردیده است. با توجه به عدم تخصیص آب از رودخانه و همچنین خشک شدن قنوات و چشمه‌های موجود در سطح شهر، بار اصلی تأمین آب بر عهده چاه های آب فضای سبز بوده است. منابع آب نامتعارف نظیر پساب تصفیه خانه‌های فاضلاب و همچنین فاضلاب خام قابل تصفیه در چند سال اخیر بخشی از این بار را کم کرده است. نظر به اینکه توسعه پایدار مستلزم بهره‌برداری پایدار از این دو منبع می باشد، این شاخص با مشخص کردن میزان آب زیرزمینی استفاده شده جهت آبیاری یک مترمربع فضای سبز اکولوژیک شهر اصفهان در سال، تلاش دارد تا معیاری دقیق جهت بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در اختیار مدیران شهر قرار دهد.
متولی شاخص معاونت خدمات شهری
فرمول شاخص میزان آب مصرفی از منابع زیرزمینی برای آبیاری فضای سبز در سال تقسیم بر مساحت فضای سبز اکولوژیک
-
واحد اندازه گیری مترمکعب به ازای هر مترمربع
تناوب اندازه گیری سالانه
جهت کاهشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ میزان آب مصرفی از منابع زیرزمینی برای آبیاری فضای سبز معاونت خدمات شهری سالیانه مترمکعب
۲ Area_EcologicalGreenSpace مساحت فضای سبز اکولوژیک معاونت خدمات شهری سالیانه مترمربع
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
میزان آب مصرفی از منابع زیرزمینی
برای آبیاری یک مترمربع فضای سبز در سال
نشانه ۰.۶۰ ۰.۵۷ ۰.۵۴ ۰.۵۱ ۰.۴۸
اندازه گیری ۰.۸۶
توضیحات
فضای سبز اکولوژیک شامل فضای سبز درون شهری ریشه‌دار و فضای سبز برون شهری تا شعاع مشخصی بوده که شامل مساحت پارک‌های شهری، محلی، همسایگی، قطعات پراکنده فضای سبز، انهار، جزایر ترافیکی، رفیوژ خیابان‌ها،کمربند سبز، پارک جنگلی، بام، دیوار و بالکن سبز، اماکن و باغات نیمه (دولتی و خصوصی)، آرامستان‌ها، باغات خصوصی و فضای سبز اماکن دولتی می‌شود.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-حجم آب برداشتی سالیانه از چاه‌های آب فضای سبز
-حجم استحصالی از منابع پساب فاضلاب
-بهبود روش‌ها و افزایش راندمان آبیاری فضای سبز
-کاهش میزان مصرف آب با تغییر در الگوی کشت
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی