میزان رشد تعداد استفاده‌کنندگان مشترک مترو با سایر گونه‌های حمل‌و‌نقل همگانی

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
میزان رشد تعداد استفاده‌کنندگان مشترک مترو با سایر گونه‌های حمل‌و‌نقل همگانی
کد شاخص
۱۴
کد هدف خرد ۱۴
هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه تسهیل استفاده شهروندان از حمل و نقل همگانی از طریق افزایش انطباق مسیرهای تاکسی و اتوبوس یا ایستگاه‌های مترو چه میزان در ترغیب استفاده کنندگان از این مد حمل و نقلی به جای استفاده از خودرو شخصی مؤثر بوده است.
متولی شاخص معاونت حمل و نقل و ترافیک
فرمول شاخص درصد استفاده کنندگان مشترک مترو با سایر گونه‌‌های حمل و نقل همگانی
طرح آماری
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
میزان رشد تعداد استفاده کنندگان
مشترک مترو با سایر
گونه‌‌های حمل و نقل همگانی
نشانه ۴۵ ۵۰ ۵۵ ۶۰ ۶۵
اندازه گیری ۴۰
توضیحات
سنجش این شاخص با توجه به ماهیت آن در قالب طرح آماری با عنوان نحوه دسترسی به ایستگاه‌های مترو صورت خواهد گرفت.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی