متوسط ضریب اشغال سایر اقامتگاه‌ها به غیر از هتل‌ها و مهمان‌پذیرها

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
متوسط ضریب اشغال سایر اقامتگاه‌ها به غیر از هتل‌ها و مهمان‌پذیرها
کد شاخص
۲
کد هدف خرد ۲-۳
هدف خرد افزایش تصدی‌گری بخش خصوصی در مدیریت گردشگری انبوه
تعریف و مفهوم شاخص باتوجه به اینکه گردشگری انبوه می‌تواند آسیب هایی نیز به شهر وارد کند، به منظور کنترل این آسیب‌ها مقرر شده است تا واگذاری اقامتگاه‌ها توسط بخش خصوصی صورت پذیرد و این مسئله بتواند از آسیب‌های بعدی گردشگری انبوه کم کند. لذا سهم اشغال اقامتگاه‌ها می‌تواند به منظور ارزیابی این موضوع مورد استفاده قرار گیرد.
متولی شاخص نماینده شهرداری اصفهان در بخش خصوصی (مجمع گردشگری استان اصفهان)
فرمول شاخص متوسط ضریب اشغال سایر اقامتگاه‌های اسکان گردشگر انبوه بغیر از هتل ها ومهمانپذیرها
متوسط نسبت گردشگر انبوه پذیرش شده در اقامتگاه‌ها به ظرفیت آنها
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت کاهشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
متوسط ضریب اشغال سایر اقامتگاه‌ها
بغیر از هتل‌ها و مهمانپذیرها
نشانه ۳۹.۵ ۳۷.۱ ۳۵ ۳۳.۱ ۳۱.۴
اندازه گیری ۳۸.۰۱
توضیحات
اقامتگاه‌ها شامل مدارس آموزش و پرورش، منازل استیجاری، باغ فدک و خوابگاه‌ها، ورزشگاه‌ها و خانه مسافر می باشد.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی