متوسط زمان انتظار مسافرین اتوبوس

سطح شاخص: نتیجه‌ای

عنوان کلی شاخص
متوسط زمان انتظار مسافرین اتوبوس
کد شاخص
۷
کد هدف خرد ۱-۱
هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی
تعریف و مفهوم شاخص از آنجا که کاهش زمان انتظار مسافرین اتوبوس می تواند به عنوان یکی از راه‌های افزایش مطلوبیت حمل و نقل همگانی باشد، متوسط زمان انتظار مسافرین اتوبوس در ایستگاه‌ها در این هدف به عنوان شاخص مورد توجه قرار گرفته است.
متولی شاخص معاونت حمل و نقل و ترافیک
فرمول شاخص متوسط زمان انتظار مسافرین اتوبوس
قبل از راه اندازی AVL با استفاده از اطلاعات ردیابی شده از سوی اتوبوسرانی و پس ازآن بر اساس اطلاعات سیستم AVL
واحد اندازه گیری دقیقه
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت کاهشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ اقلام اطلاعاتی مستخرج از طرح آماری معاونت حمل و نقل و ترافیک سالیانه
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
متوسط زمان انتظار مسافرین اتوبوس نشانه ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶
اندازه گیری ۱۲
توضیحات
سنجش این شاخص با توجه به ماهیت آن تا قبل از راه اندازی AVL با استفاده از اطلاعات ردیابی شده از سوی اتوبوسرانی و پس ازآن بر اساس اطلاعات سیستم AVL صورت خواهد گرفت.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-تعداد اتوبوس های فعال در هر خط
-میزان ازدحام معابر جهت حرکت اتوبوس
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-خرید اتوبوس‌های جدید
-اولویت‌دهی به اتوبوس در معابر شهری