طول پیاده‌راه‌سازی (کریدورهای سبز) حاشیه مادی و انهار

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
طول پیاده‌راه‌سازی (کریدورهای سبز) حاشیه مادی و انهار
کد شاخص
۱۳
کد هدف خرد ۲-۲
هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع
تعریف و مفهوم شاخص کریدورهای سبز، مجموعه ای از المان‌ها و کاربری‌های سبز است که یک کارکرد اکولوژیک ایجاد می نماید. در این شاخص طول پیاده راه‌های حاشیه مادی و انهار مورد سنجش قرار می گیرد.
متولی شاخص معاونت خدمات شهری
فرمول شاخص طول پیاده‌راه سازی (کریدورهای سبز) حاشیه مادی و انهار
-
واحد اندازه گیری کیلومتر
تناوب اندازه گیری سالانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
طول پیاده‌راه سازی (کریدورهای سبز)
حاشیه مادی و انهار
نشانه ۷ ۱۰.۵ ۱۲.۵ ۱۴ ۱۴
اندازه گیری ۳.۵
توضیحات
لازم بذکر است اندازه های ارائه شده به صورت تقریبی می باشد. همچنین با عنایت به نقشه تهیه شده سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به طور عمده پیاده سازی محور قرمز رنگ پیشنهاد شده است و در سال های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳پیاده سازی محورهای سبز زنگ و زرد رنگ و در نهایت در سال ۱۴۰۴ پیاده سازی محور آبی رنگ پیشنهاد گردیده است.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-میزان بودجه
-وجود برنامه منسجم
-میزان همکاری مدیران و مسئولین شهری
-زیرساخت‌ها و امکانات موردنیاز
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-ارائه طرح اجرایی مصوب
-تأمین اعتبار لازم و مناسب جهت انجام پروژه
-همکاری مدیران مناطق به منظور مشارکت در اجرای طرح
-ارائه برنامه منسجم و سیاست راهبردی در خصوص پیاده راه سازی محورهای مورد نظر
-تملک قطعات موجود در طرح