طول مسیرهای ویژه دوچرخه

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
طول مسیرهای ویژه دوچرخه
کد شاخص
۱۷
کد هدف خرد ۱-۱
هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه تسهیل استفاده شهروندان از دوچرخه چه میزان در ترغیب استفاده کنندگان از این مد حمل و نقلی به جای استفاده از خودرو شخصی مؤثر بوده است.
متولی شاخص معاونت حمل و نقل و ترافیک
فرمول شاخص طول مسیرهای ویژه دوچرخه
-
واحد اندازه گیری کیلومتر
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص Bicycle_Lane Length
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
طول مسیرهای ویژه دوچرخه نشانه ۱۲۰ ۱۴۰ ۱۶۰ ۱۸۰ ۲۰۰
اندازه گیری ۹۵
توضیحات
اطلاعات مربوط به طول مسیرهای ویژه دوچرخه توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک جمع آوری می‌شود.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-توسعه و یکپارچگی مسیرهای ویژه دوچرخه در شهر
-ارتباط و پیوستگی سایر مدهای حمل و نقل به مد دوچرخه
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی