ضریب اشغال هتل‌ها و مهمان‌پذیرها

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
ضریب اشغال هتل‌ها و مهمان‌پذیرها
کد شاخص
۳
کد هدف خرد ۲-۳
هدف خرد افزایش تصدی‌گری بخش خصوصی در مدیریت گردشگری انبوه
تعریف و مفهوم شاخص باتوجه به اینکه گردشگری انبوه می‌تواند آسیب‌هایی نیز به شهر وارد کند، به منظور کنترل این آسیب ها مقرر شده است تا واگذاری اقامتگاه ها توسط بخش خصوصی صورت پذیرد و این مسئله بتواند از آسیب های بعدی گردشگری انبوه کم کند. لذا سهم اشغال اقامتگاه ها می تواند به منظور ارزیابی این موضوع مورد استفاده قرار گیرد.
متولی شاخص نماینده شهرداری اصفهان در بخش خصوصی(مجمع گردشگری استان اصفهان)
فرمول شاخص متوسط نسبت گردشگر انبوه پذیرش شده در هتل ها و مهمانپذیرها به ظرفیت آنها
-
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ تعداد گردشگر انبوه پذیرش شده در هتل ها و مهمانپذیرها مجمع گردشگری استان اصفهان-ستاد سفر سالانه تعداد
۲ ظرفیت هتل‌ها و مهمانپذیرها مجمع گردشگری استان اصفهان-ستاد سفر سالانه تعداد تخت
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
ضریب اشغال هتل‌ها
و مهمانپذیرها
نشانه ۹۴.۸ ۹۷.۷ ۱۰۰.۶ ۱۰۳.۶ ۱۰۶.۷
اندازه گیری ۸۹.۴
توضیحات
اقامتگاه‌ها فقط شامل هتل ها و مهمانپذیرها می باشد.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی