سهم ناوگان هوشمندسازی‌شده فعال

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
سهم ناوگان هوشمندسازی‌شده فعال
کد شاخص
۱۵
کد هدف خرد ۱-۱
هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه تسهیل استفاده شهروندان از حمل‌و نقل همگانی از طریق هوشمندسازی ناوگان اتوبوسرانی چه میزان در ترغیب استفاده کنندگان از این مد حمل و نقلی به جای استفاده از خودرو شخصی موثر بوده است.
متولی شاخص معاونت حمل و نقل و ترافیک
فرمول شاخص سهم ناوگان هوشمند سازی شده فعال
ITS_Equiopped_Fleet/ Total Bus Fleet
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ ITS_Equipped Fleet تعداد ناوگان هوشمند سازی‌شده معاونت حمل و نقل و ترافیک سالیانه عدد
۲ Total Bus Fleet تعداد اتوبوس فعال معاونت حمل و نقل و ترافیک سالیانه عدد
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
سهم ناوگان هوشمندسازی شده فعال نشانه ۶۰ ۹۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
اندازه گیری ۰
توضیحات
اطلاعات مربوط به سهم ناوگان هوشمند سازی شده فعال توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک از طریق AVL جمع‌آوری می‌شود.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی