سهم سفر با حمل‌و‌نقل همگانی (اتوبوس واحد، تاکسی خطی و گردشی،مترو)

سطح شاخص: نتیجه‌ای

عنوان کلی شاخص
سهم سفر با حمل‌و‌نقل همگانی (اتوبوس واحد، تاکسی خطی و گردشی،مترو)
کد شاخص
۲
کد هدف خرد ۱-۱
هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که هر یک از وسایل حمل‌و‌نقل همگانی اعم از قطار شهری، اتوبوس (BRT و غیر BRT) و تاکسی (خطی و گردشی) چه سهمی از سفرهای درون شهری را دارا می‌باشند. این موضوع می‌تواند برای توسعه و فرهنگ‌سازی استفاده مورد توجه قرار گیرد.
متولی شاخص معاونت حمل و نقل و ترافیک
فرمول شاخص۱ سهم سفر با حمل و نقل همگانی
Public_Transport_Share = Travel_Mode (i) / TotalTravel i: Metro, BRT, Bus(NoBRT), Taxi
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص Public_Transport_Share
فرمول شاخص۲ سهم سفر با قطار شهری
تعداد سفرهای انجام شده با مترو تقسیم بر تعداد کل سفرها
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص Metro_Share
فرمول شاخص۳ سهم سفر با اتوبوس BRT
تعداد سفرهای انجام شده با اتوبوس BRT تقسیم بر تعداد کل سفرها
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص BRT_Share
فرمول شاخص۴ سهم سفر با اتوبوس غیر BRT
تعداد سفرهای انجام شده با اتوبوس غیر BRT تقسیم بر تعداد کل سفرها
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص Bus (NoBRT)_Share
فرمول شاخص۵ سهم سفر با اتوبوس غیر BRT
تعداد سفرهای انجام شده باتاکسی خطی و گردشی تقسیم بر تعداد کل سفرها
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص Taxi_Share
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ Metro_Trips تعداد سفرهای انجام شده با قطار شهری معاونت حمل و نقل و ترافیک سالیانه تعداد
۲ BRT_Trips تعداد سفرهای انجام شده با BRT معاونت حمل و نقل و ترافیک سالیانه تعداد
۳ Bus(NoBRT)_Trips تعداد سفرهای انجام شده با غیرBRT معاونت حمل و نقل و ترافیک سالیانه تعداد
۴ Taxi_Trips تعداد سفرهای انجام شده با تاکسی (خطی و گردشی) معاونت حمل و نقل و ترافیک سالیانه تعداد
۵ TotalTrips تعداد کل سفرهای شهری معاونت حمل و نقل و ترافیک سالیانه تعداد
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
سهم سفر با حمل و نقل همگانی نشانه ۳۲ ۳۳.۵ ۳۵ ۳۶.۵ ۳۸
اندازه گیری ۲۸
سهم سفر با مترو نشانه ۱.۵ ۱.۷ ۲ ۲.۵ ۳
اندازه گیری ۱.۲۲
سهم سفر با اتوبوس BRT نشانه ۳.۵ ۴ ۴.۵ ۵ ۵
اندازه گیری ۲.۵۱
سهم سفر با اتوبوس غیر BRT نشانه ۱۴.۷۴ ۱۵.۵۴ ۱۶.۲۴ ۱۶.۷۴ ۱۷.۷۴
اندازه گیری ۱۲.۳۲
سهم سفر با تاکسی (خطی و گردشی) نشانه ۱۲.۲۶ ۱۲.۲۶ ۱۲.۲۶ ۱۲.۲۶ ۱۲.۲۶
اندازه گیری ۱۲.۲۶
توضیحات
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-دسترسی زمانی و مکانی مطلوب به ناوگان حمل و نقل عمومی
-کیفیت ناوگان حمل و نقل عمومی
-یکپارچگی شبکه حمل و نقل عمومی
-قیمت (هزینه تمام شده) انواع گونه‌های حمل و نقل
-فرهنگ شهروندان
-قیمت‌ (هزینه تمام شده) پارکینگ‌های سطح شهر
-سیاست‌های بازدارنده و محدودکننده حمل و نقل شخصی
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-ارتقا کیفیت ناوگان و افزایش رضایت استفاده‌کنندگان از سسیتم حمل و نقل عمومی
-قیمت‌گذاری بهینه گونه‌های حمل و نقل عمومی با توجه به هزینه تمام شده سفر خودرو شخصی
-توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در راستای یکپارچه‌سازی شبکه
-قیمت‌گذاری صحیح و اصولی پارکینگ‌ها و توسعه قاعده‌مند پارکینگ‌ها در جهت افزایش مطلوبیت حمل و نقل عمومی در مراکز ترافیکی شهری
-فرهنگ‌سازی و آگاهی‌رسانی به شهروندان در راستای استفاده بیشتر از حمل و نقل عمومی
-اعمال طرح‌های ترافیکی از جمله محدوده ترافیکی و طرح زوج و فرد