سهم ایستگاه‌های اتوبوس متصل به سیستم هوشمند اطلاع‌رسانی حمل‌و‌نقل همگانی

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
سهم ایستگاه‌های اتوبوس متصل به سیستم هوشمند اطلاع‌رسانی حمل‌و‌نقل همگانی
کد شاخص
۱۶
کد هدف خرد ۱-۱
هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه تسهیل استفاده شهروندان از حمل و نقل همگانی از طریق اتصال ایستگاه های اتوبوس به سیستم هوشمند اطلاع‌رسانی حمل و نقل همگانی چه میزان در ترغیب استفاده کنندگان از این مد حمل و نقلی به جای استفاده از خودرو شخصی موثر بوده است.
متولی شاخص معاونت حمل و نقل و ترافیک
فرمول شاخص سهم ایستگاه‌های اتوبوس متصل به سیستم هوشمند اطلاع‌رسانی حمل و نقل همگانی
ITS_Equipped_BusStops/Total BusStops
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ ITS_Equipped_BusStops تعداد ایستگاه‌های اتوبوس دارای سیستم
هوشمند اطلاع‌رسانی حمل و نقل همگانی
معاونت حمل و نقل و ترافیک سالیانه عدد
۲ Total BusStops تعداد کل ایستگاه‌های اتوبوس معاونت حمل و نقل و ترافیک سالیانه عدد
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
سهم ایستگاه‌های اتوبوس متصل به سیستم
هوشمند اطلاع رسانی حمل‌و‌نقل همگانی
نشانه ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۰۰
اندازه گیری ۰
توضیحات
اطلاعات مربوط به سهم نسهم ایستگاه های اتوبوس متصل به سیستم هوشمند اطلاع رسانی حمل و نقل همگانی توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک جمع آوری می‌شود.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی