سهم اتوبوس‌های دارای فیلتر دوده به کل اتوبوس‌های نیازمند فیلتر دوده (چک لیست)

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
سهم اتوبوس‌های دارای فیلتر دوده به کل اتوبوس‌های نیازمند فیلتر دوده (چک لیست)
کد شاخص
۱۰
کد هدف خرد ۱-۱
هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که چه سهمی از اتوبوس‌ها دارای آلایندگی بیش از حد مجاز می‌باشند. این موضوع می‌تواند بررسی سهم اقدامات شهرداری در کاهش ایجاد آلودگی هوا مورد توجه قرار گیرد.
متولی شاخص معاونت حمل و نقل و ترافیک
فرمول شاخص سهم اتوبوس‌های دارای فیلتر دوده به کل اتوبوس‌های نیازمند فیلتر دوده
DPF_Equipped_Fleet/ Total Bus Fleet
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ DPF_Equipped_Fleet تعداد اتوبوس‌های دارای فیلتر دوده معاونت حمل و نقل و ترافیک سالیانه تعداد
۲ Total Bus Fleet تعداد کل اتوبوس‌های نیازمند فیلتر دوده معاونت حمل و نقل و ترافیک سالیانه تعداد
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
سهم اتوبوس‌های دارای فیلتر دوده
به کل اتوبوس‌های نیازمند فیلتر دوده
نشانه ۲۵ ۳۵ ۴۵ ۵۵ ۶۰
اندازه گیری ۱۵
توضیحات
اطلاعات مربوط به تعداد اتوبوس‌های دارای آلایندگی بیش از حد مجاز(از طریق اطلاعات اخذ شده از مرکز معاینه فنی) بدست خواهد آمد. لازم به ذکر است سوخت مصرفی اتوبوس‌های شهری در اصفهان گازوئیل است.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی