سرفاصله زمانی قطارها

سطح شاخص: نتیجه‌ای

عنوان کلی شاخص
سرفاصله زمانی قطارها
کد شاخص
۸
کد هدف خرد ۱-۱
هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی
تعریف و مفهوم شاخص از آنجا که به هنگام بودن سرفاصله زمانی قطارها و عدم تخطی از برنامه زمانبندی می‌تواند به عنوان یکی از راه‌های افزایش مطلوبیت حمل و نقل همگانی باشد، سرفاصله زمانی قطارها در این هدف به عنوان شاخص مورد توجه قرار گرفته است.
متولی شاخص معاونت حمل و نقل و ترافیک
فرمول شاخص سرفاصله زمانی قطارها
بر اساس زمان بندی مترو محاسبه می گردد.
واحد اندازه گیری دقیقه
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت کاهشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص Train Head Way
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
سرفاصله زمانی قطارها نشانه ۹ ۸ ۷ ۶ ۵
اندازه گیری ۱۱
توضیحات
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
تعداد رام قطار شهری
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی