سرعت پاسخگویی به درخواست‌های الکترونیکی شهروندی

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
سرعت پاسخگویی به درخواست‌های الکترونیکی شهروندی
کد شاخص
۴
کد هدف خرد ۳-۳
هدف خرد ارتقا بهره‌وری سرمایه فرآیندی و اطلاعاتی شهرداری اصفهان
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص بیانگر سرعت پاسخگویی به درخواست‌های ثبت شده شهروندان بر اساس متوسط زمان تعریف شده برای هر خدمت می باشد.
متولی شاخص معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی
فرمول شاخص ۱۰۰ منهای معدل زمان انجام کار تقسیم بر متوسط زمان انجام کار (بر اساس محاسبات سیستمی)
-
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص Response speed
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ nu_Completed _request فراوانی درخواست‌های تکمیل شده معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی ماهیانه عدد
۲ work time زمان انجام کار معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی ماهیانه روز
۳ Average work time متوسط زمان انجام کار معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی ماهیانه روز
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
سرعت پاسخگویی به
درخواست‌های الکترونیکی شهروندی
نشانه ۷۰ ۸۰ ۸۵ ۹۰ ۹۵
اندازه گیری در سال ۱۳۹۹ سیستم
راه‌اندازی شده است.
توضیحات
سامانه مورد استفاده جهت ارایه خدمات الکترونیکی به شهروندان به آدرس my.isfahan.ir می‌باشد.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-دسترسی آسان به اینترنت پرسرعت
-اطلاع رسانی مناسب خدمات الکترونیکی و پشتیبانی شهروندی مناسب
-عدم پیچیدگی نرم افزارهای شهروندی و سرعت انجام مراحل در آن
-الزام کارشناسان به پاسخ گویی به درخواست‌ها و ارائه شاخص های ارزیابی کارشناسان
-توانمندی ارباب رجوع برای بهره مندی از خدمات الکترونیکی
-User-friendly بودن سامانه میزخدمت غیرحضوری و سامانه های مرتبط از قبیل سیستم شهرسازی
- و ...
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-ابلاغ دستورالعمل استقرار در مناطق و تاکید بر پاسخگویی به موقع درخواست‌ها، ارائه گزارشات داشبوردی لازم به مدیران و مسئولین هر حوزه