درصد پیشرفت در پروژه‌های زیرساختی

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
درصد پیشرفت در پروژه‌های زیرساختی
کد شاخص
۱۴
کد هدف خرد ۲-۲
هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع
تعریف و مفهوم شاخص یکی از عناصر اصلی که می تواند در استقبال از جاذبه هاورویدادها کمک کند زیرساخت‌های شهری از قبیل: حمل و نقل، خدمات شهری، اینترنت و ... است. وجود زیرساخت‌های مناسب می تواند کمک کند تا دسترسی به این جاذبه ها آسانترشود.
متولی شاخص برحسب نیاز به تفکیک هر حوزه مورد ارزیابی قرار می گیرد.
فرمول شاخص متوسط SPI در پروژه‌های زیرساختی
پس از تعریف پروژه به صورت چک لیست
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
درصد پیشرفت
در پروژه‌های زیرساختی
نشانه ۸۸ ۸۸ ۸۹ ۸۹ ۹۰
اندازه گیری ۸۸
توضیحات
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی