درصد انطباق شغل و شاغل

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
درصد انطباق شغل و شاغل
کد شاخص
۲
کد هدف خرد ۳-۱
هدف خرد ارتقا بهره‌وری سرمایه انسانی شهرداری اصفهان
تعریف و مفهوم شاخص هدف از تجزیه و تحلیل شغل تلاش برای درک عمیق‌تر فعالیت‌های هر شغل و نقشی است که آن شغل در کسب و کار سازمان ایفا می کند. به همین منظور می‌بایست بین شغل و شاغل انطباق برقرار باشد. میزان این انطباق از طریق تطبیق رشته شغلی با مدرک تحصیلی فرد صورت می‌گیرد.
متولی شاخص معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی
فرمول شاخص تعداد کل کارمندان دارای تطبیق تقسیم بر تعداد کل کارمندان
-
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ تعداد کارمندان دارای تطبیق معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی سالیانه عدد
۲ تعداد کل کارمندان معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی سالیانه عدد
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
درصد انطباق شغل و شاغل نشانه ۶۰ ۶۵ ۷۰ ۷۵ ۸۰
اندازه گیری ۵۰
توضیحات
بر اساس تطبیق مدارک تحصیلی افراد با رشته شغلی سنجیده می شود.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-رشته شغلی
-رسته شغلی
-مدارک تحصیلی کارکنان
-طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی