درصد استقرار نظام پایه آمار مربوط به گردشگران شهر اصفهان

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
درصد استقرار نظام پایه آمار مربوط به گردشگران شهر اصفهان
کد شاخص
۳
کد هدف خرد ۲-۴
هدف خرد برنامه‌ریزی و استقرار ساختار دایمی گردشگری به همراه زیرساخت‌های مرتبط با آن
تعریف و مفهوم شاخص یکی از زیرساخت های اساسی مورد نیاز به منظور مدیریت گردشگر وجود آمارهای مناسب از کلیه مباحث مرتبط به گردشگران است لذا لازم است تا متناسب با این موضوع نظام پایه آمار تدوین و مستقر گردد.
متولی شاخص اداره گردشگری سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری اصفهان ، اداره آمار معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
فرمول شاخص درصد استقرار نظام پایه آمار مربوط به گردشگران شهر اصفهان
طرح آماری
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
درصد استقرار نظام پایه آمار
مربوط به گردشگران شهر اصفهان
نشانه
اندازه گیری
توضیحات
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی