درصد استقرار ساختار دایمی گردشگری

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
درصد استقرار ساختار دایمی گردشگری
کد شاخص
۲
کد هدف خرد ۲-۴
هدف خرد برنامه‌ریزی و استقرار ساختار دایمی گردشگری به همراه زیرساخت های مرتبط با آن
تعریف و مفهوم شاخص یکی از زیرساخت‌های اساسی در زمینه گردشگری وجود سازمانی است تا بتواند مدیریت مقصد را عهده دار باشد. این شاخص رسیدن به این سازمان را مورد ارزیابی قرار می دهد.
متولی شاخص اداره گردشگری سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری اصفهان
فرمول شاخص درصد استقرار DMO
به صورت چک لیست
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
درصد استقرار
ساختار دائمی گردشگری
نشانه
اندازه گیری
توضیحات
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی