درصد استفاده از پساب

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
درصد استفاده از پساب
کد شاخص
۴
کد هدف خرد ۱-۳
هدف خرد حفظ سرانه فضای سبز اکولوژیک با تأکید بر عدم فشار به منابع آب زیرزمینی
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌کند که شهرداری چگونه پساب دریافتی از تصفیه خانه‌های فاضلاب را پس از انجام عملیات تصفیه تکمیلی مورد استفاده قرار می‌دهد و موجب کاهش مصرف منابع آب زیرزمینی می‌شود.
متولی شاخص معاونت خدمات شهری
فرمول شاخص نسبت حجم مترمکعب پساب به کل آب مصرفی در فضای سبز شهری ضربدر ۱۰۰
Utilize_WasteWaterShare = WasteWater_GreenSpace / Water_GreenSpace*100
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص Utilize_WasteWaterShare
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ WasteWater_GreenSpace حجم پساب در فضای سبز شهری معاونت خدمات شهری سالیانه مترمکعب
۲ Water_GreenSpace حجم کل آب مصرفی در فضای سبز شهری معاونت خدمات شهری سالیانه مترمکعب
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
درصد استفاده از پساب نشانه ۴۲ ۴۵ ۴۸ ۵۱ ۵۳
اندازه گیری ۱۹.۹
توضیحات
پساب‌ دریافتی از تصفیه خانه‌های فاضلاب شهری به منظور استفاده جهت آبیاری فضای سبز شهر نیاز به انجام عملیات تصفیه تکمیلی تا حصول استاندارد مورد نظر دارد. تصفیه خانه‌های تکمیلی احداث شده شاهین شهر با ظرفیت ۱۰۰ لیتر در ثانیه و سپاهانشهر با ظرفیت نهایی ۱۴۰ لیتر در ثانیه در حال حاضر در دست بهره برداری می باشند. همچنین تصفیه‌خانه‌های تکمیلی آبشار و میدان المپیک در دست احداث است.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-حجم آب برداشتی سالیانه از چاه های آب فضای سبز
-حجم استحصالی از منابع پساب فاضلاب
-افزایش راندمان آبیاری فضای سبز
-کاهش میزان مصرف آب با تغییر در الگوی کشت
-توسعه و ارتقای سیستم‌های تصفیه فاضلاب شهری
-توسعه و ارتقای سیستم‌های تصفیه تکمیلی پساب
- توسعه و تکمیل خطوط اصلی آب فضای سبز (کلکتورها و خطوط انتقال)
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
- تهیه و تصویب طرح جامع آب فضای سبز شهری