درصد آبیاری با سیستم‌های نوین

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
درصد آبیاری با سیستم‌های نوین
کد شاخص
۵
کد هدف خرد ۱-۳
هدف خرد حفظ سرانه فضای سبز اکولوژیک با تأکید بر عدم فشار به منابع آب زیرزمینی
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که شهرداری چگونه سیستم‌های نوین آبیاری خود را توسعه داده و با توجه به کمبود روزافزون منابع آب، فضای سبز شهر را حفظ و یا توسعه می‌نماید.
متولی شاخص معاونت خدمات شهری
فرمول شاخص نسبت مساحت فضای سبز تحت پوشش سیستم‌های نوین آبیاری به کل مساحت فضای سبز تحت آبیاری ضربدر ۱۰۰
GreenSpace with SmartIrrigationSys = Area_GreenSpace _ SmartIrrigation / Area_GreenSpace*100
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص GreenSpace with SmartIrrigationSys
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ Area_GreenSpace _ SmartIrrigation مساحت فضای سبز تحت پوشش
سیستم‌های نوین آبیاری هوشمند
معاونت خدمات شهری سالانه مترمربع
۲ Area_GreenSpace مساحت فضای سبز شهر معاونت خدمات شهری سالانه مترمربع
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
درصد آبیاری با سیستم‌های نوین نشانه ۶۱ ۶۳ ۶۵ ۶۷ ۶۸
اندازه گیری ۶۰
توضیحات
سهم آبیاری قطره‌ای و بارانی فضای سبز از آبیاری را تبیین می‌کند.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-شرایط اقلیمی و آب و هوایی و کمبود آب
-قیمت منابع آب تامین شده
-نوع پوشش گیاهی فضای سبز
-قیمت تمام شده اجرای سیستم‌های نوین آبیاری هوشمند
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-تامین اعتبار توسعه سیستم‌های نوین آبیاری هوشمند با توجیه فنی- اقتصادی
-استفاده از تجارب اجرای سیستم‌های نوین آبیاری هوشمند در موارد مشابه
-برنامه‌ریزی توسعه فضای سبز شهر اصفهان (مطالعه اکولوژیک مکانیابی، ارزش گذاری اقتصادی و...)