توزیع متوازن فضای سبز تفرجگاهی

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
توزیع متوازن فضای سبز تفرجگاهی
کد شاخص
۱۰
کد هدف خرد ۲-۲
هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌کند که هر نفر جمعیت چند متر باید طی کند تا به نزدیکترین پارک (فضای سبز تفرجگاهی) برسد.
متولی شاخص معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
فرمول شاخص نسبت حاصلضرب جمعیت هر بلوک در نزدیکترین فاصله تا فضای سبز تفرجگاهی به جمعیت کل بلوک‌ها
Dist_Coverage_Parks = (Sum (i,MinDistance_Parks (i)))*PopCity (i))/ Sum (i,PopCity(i)))
واحد اندازه گیری متر
تناوب اندازه گیری سالانه
جهت کاهشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص Dist_Coverage_Parks
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ MinDistance_Parks (i) نزدیکترین فاصله هر بلوک تا فضای سبز تفرجگاهی معاونت خدمات شهری سالانه متر
۲ PopCity (i) جمعیت بلوک معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی سالانه نفر
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
توزیع متوازن
فضای سبز تفرجگاهی
نشانه ۴۰۷ ۴۰۷ ۴۰۷ ۴۰۷ ۴۰۷
اندازه گیری ۴۰۷
توضیحات
برای هر بلوک، لازم است تا نزدیکترین فضای سبز تفرجگاهی شناسایی شود و فاصله بلوک تا آن مرکز محاسبه شود. این کار برای تمامی ۱۷،۹۱۵ بلوک انجام می‌شود و در نهایت حاصلضرب جمعیت هر بلوک تا نزدیکترین فاصله صورت کسر را تبیین میکند و جمعیت کل بلوکها که به نوعی جمعیت شهر است، مخرج کسر را تعیین میکند. عدد بدست آمده برای شاخص مبین آن است که هر فرد به طور متوسط از هر بلوک چند متر مسافت باید طی کند تا به یک فضای سبز تفرجگاهی برسد.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-موقعیت فضای سبز تفرجگاهی موجود
-تاسیس فضای سبز تفرجگاهی جدید
-پراکندگی جمعیت شهر
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-ارتقاء سطح عملکردی شعاع پوشش فضای سبز تفرجگاهی